F-Link

Effektivt værktøj til disponenterne

Opdateret status på transporter, køretøjers position og forventede ankomsttidspunkter giver disponenterne større overblik, og dermed også en bedre mulighed for at udnytte materiellet bedst muligt – blandt andet at reducere tomkørsel. Et bedre overblik, og hurtigere og mere effektiv kommunikation med chaufførerne, betyder samtidig at hver disponent ofte vil kunne varetage disponering, planlægning og overvågning af flere køretøjer. Aktuel status på køre-/hviletid giver disponenterne mulighed for at planlægge, og følge udførslen af transporterne, så den enkelte chaufførs køretid udnyttes bedst muligt i forhold til køre- og hviletidsbestemmelserne. I F-Link registreres oplysninger én gang (eller modtages fra andre IT-systemer), og overføres efterfølgende elektronisk mellem kontor og køretøjer. Omfanget af manuel efterregistrering og kontrol af informationer reduceres markant, hvilket resulterer i færre fejl, og en administrativ lettelse for både disponenter og chauffører.
 


 

Kunden ser godset hele vejen

Disponenterne på kontoret kan hele tiden følge aktuel status, og oplysninger vedrørende fragtbreve, kvitteringer, pallesedler og andre fragtdokumenter overføres løbende elektronisk. Kunder kan kontaktes umiddelbart i forbindelse med eventuelle afvigelser, og automatisk beregning af forventede ankomsttidspunkter betyder at kunder kan varsles på forhånd, hvis transporten ikke er planmæssigt undervejs. Kunder kan også få direkte adgang til informationsnetværket, med mulighed for at se præcist hvor godset befinder sig, hvornår godset forventes leveret – og når godset er leveret at se track & trace oplysninger (POD).
 

 

Stor hjælp for chafføren

Telefonopkald under kørslen, og behovet for dokumenter og papirer, er erstattet af F-Link. Når der modtages beskeder eller opdateringer fra kontoret, markeres dette tydeligt for chauffø- ren, og kontoret informeres automatisk ved ankomst, levering, afgang m.m. Integreret navigation betyder at chaufføren ikke behøver at indtaste adresseoplysninger. Adresseoplysninger fra fragtbrevet anvendes direkte, og et enkelt tryk er nok til at starte navigation mod den aktuelle adresse. En mobiletelefon (smartphone), en tavle PC (tablet) eller en PDA kan anvendes som chaufførterminal. Betjeningen er baseret på let læselige knapper og ikoner, og fremstår meget brugervenlig. Tekster i menuer og skærmbilleder oversættes automatisk til chaufførens modersmål, og betjeningen kan generelt sammenlignes med brugen af en mobiltelefon.
 

Underleverandøren følger egne køretøjer

Disponenterne overfører planlagte ture og fragtbrevsoplysninger direkte til underleverandørernes chauffører, og tilsvarende overføres chaufførernes registreringer direkte tilbage til disponenterne. Men også underleverandøren har direkte adgang til informationsnetværket, og kan løbende følge egne køretøjer på samme måde som disponenterne – og her dermed altid fuldt blik over status og det aktuelle afregningsgrundlag.

 


Hurtigere fakturering

Elektronisk overførsel af fragtbrevs- og tracking-oplysninger giver dokumentation til afregning og fakturering umiddelbart efter at transporten er udført, og dermed også mulighed for hurtigere fakturering og bedre likviditet.


Fuld sporbarhed

F-Link mulighed for fuld sporbarhed og dokumentation for blandt andet:

Sikkerhed 

Alle informationer i informationsnetværket er effektivt beskyttet af et sikkert log-on system.


Omfattende – Men også efter behov

F-Link er et avanceret flådestyringssystem med omfattende funktionalitet, men er samtidig opbygget i moduler. Denne struktur betyder at F-Link kan tages i brug i etaper, og hen af vejen udvides efter behov. F-Link omfatter blandt andet funktionalitet til:
 
 

Standard – og alligevel skræddersyet løsning

F-Link er en standardløsning, og kan alligevel skræddersys til den enkelte virksomheds behov. Informationerne der præsenteresfor chaufføren i forbindelse med eksempelvis fragtbrevet, måden disse informationer præsenteres på, krav til hvilke registreringer chaufførerne skal foretage, indholdet af disse registreringer, sammenhængen mellem registreringerne, og eventuelt særlige krav i forbindelse med større kunder, kan fuldt ud konfigureres efter individuelle behov.


Integration til IT-systemer

F-Link kan integreres til eksisterende IT-systemer. Fragtbrevsoplysninger og oplysninger om disponerede ture kan modtages fra andre IT-systemer, og tilsvarende kan tracking-oplysninger, oplysninger til palleregnskab, afregning af ventetid m.m. sendes tilbage til andre IT-systemer. Til integrationen kan der anvendes et antal frit tilgængelige standardprotokoller, som alle er baserede på åbne standarder.


Fremtidsikring og åbne standarder

I et marked præget af hård konkurrence, løbende ændringer i kundekrav, og konstant fokus på effektivisering, er det af central betydning at IT-systemerne kan følge med. F-Link er udelukkende baseret på åbne standarder, og er uafhængigt af udstyr. F-Link vil derfor kunne danne grundlag for effektiv flådestyring mange år fremover. 


Kort tid fra idé til implementering

Konfigurationen af F-Link tager udgangspunkt i en række skabeloner for blandt andet fragtbrevets design, og krav til chaufførernes registrering af oplysninger til palleregnskab, track & trace, afregning af ventetid, godsskader og lignende. Kombinationen af en standardløsning, og konfiguration med udgangspunkt i skabeloner, betyder at tiden fra idé til implementering er meget kort – og dermed også at omkostningerne til implementering er tilsvarende lave.


Små investeringer, og faste driftsomkostninger

Investeringen i F-Link er meget beskeden i sammenligning med traditionelle flådestyringssystemer. Chaufførernes eksisterende telefoner kan ofte anvendes som chaufførterminal, og brugen af F-Link betales med at fast må- nedligt beløb pr. chaufførterminal. Adgang til informationsnetværket er ikke forbundet med yderligere driftsomkostninger. Med F-Link følger et effektivt koncept, hvor krav til funktionalitet og tilhørende konfiguration gennemgås i detaljer. I denne proces konfigureres F-Link løbende, således at den færdige løsnings funktionalitet og betjening kan demonstreres og afprøves i processen. Den væsentligste investering i F-Link består i implementering af interface til øvrige IT-systemer. En beskeden investering, kombineret med en markant værdiskabelse og reducerede omkostninger, resulterer en meget kort tilbagebetalingstid på investeringen i F-Link.

 

... Klik her for at download F-Link Brochuren (Dansk)